Bahrain Pre-Season Testing 2021Round 1 Bahrain 2021Round 2 Emilia Romagna 2021Round 3 Portugal 2021Round 4 Spain 2021Round 5 Monaco 2021Round 6 Azerbaijan 2021Round 7 France 2021