Day 1 ThursdayDay 2 FridayDay 3 SaturdayDay 4 Sunday